Assessment Centre 

Metoda AC wykorzystywana jest w wielu procesach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie.              Do najczęstszych przykładów wykorzystania należą: 

 • selekcja  i rekrutacja pracowników,
 • audyt personalny,
 • działania rozwojowe,
 • doradztwo i planowanie kariery.

Podczas Assessment Centre Kandydaci mają do wykonania zadania zaprojektowane przez konsultantów Doradztwa Personalnego SET, które sprawdzają m.in.:

 • wiedzę kandydatów,
 • umiejętności zarządzania ludźmi,
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,
 • współpracę w zespole,
 • logikę rozwiązywania  zadań, a także dynamikę pracy,
 • zachowania badanego w warunkach symulujących realne zadania na stanowisku.

Korzyści z Assessment Centre:

 • dokładna ocena kompetencji tych uznanych za istotne,
 • poznanie przez  uczestników swoich słabych i mocnych stron,
 • zbudowanie profili kompetencyjnych o kluczowym znaczeniu dla całej firmy, którymi powinien się charakteryzować pracownik/kandydat na danym stanowisku,
 • zminimalizowanie ryzyka związanego z rekrutacją nowych pracowników,
 • możliwość porównania uczestników w grupie oraz wyłonienie osób rekomendowanych,
 • możliwość oceny pracowników/kandydatów w obszarze szerszym niż dotychczasowy zakres umiejętności,
 • obiektywnej oceny mocnych stron i obszarów do dalszego doskonalenia badanych,
 • oceny potencjału rozwojowego uczestników.

Development Centre

Metoda Development Centre polega na ocenie uczestników w oparciu o obserwację ich zachowań, pod kątem kompetencji ważnych  na danym stanowisku. Dzięki temu, że  zadania są specjalnie zaprojektowane na potrzeby danego procesu Development Centre należy do najbardziej trafnej metody oceny.

Korzyści Development Centre

 • zdiagnozowanie słabych i mocnych stron u uczestników mających bezpośrednio wpływ na funkcjonowanie firmy i realizację zadań,
 • wyłonienie spośród uczestników osób o najbardziej zbliżonym profilu kompetencyjnym do wymaganego,
 • konfrontacja obiektywnej oceny kompetencji wraz z samooceną,
 • możliwość zbudowania planów rozwojowych uwzględniających oczekiwania uczestnika.

W ramach Development Centre proponujemy wsparcie w:

 • obiektywnej diagnozie silnych stron i obszarów do rozwoju uczestników procesu,
 • ocenie potencjału rozwojowego,
 • zaplanowaniu rozwoju i ścieżek kariery dla poszczególnych jednostek,
 • zbudowaniu planów szkoleń oraz działań rozwojowych dla grup.

Zobacz więcej: