Płock, dnia 08.05.2017r.

Zapytanie ofertowe

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego 216 zestawów materiałów na zajęcia WKS i WAPP oraz na kursy zawodowe, komputerowe i językowe dla uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Każdy zestaw materiałów powinien zawierać: teczka A4 skrzydłowa / box zapinana (gumka), długopis, notes 50 kartek format A5.

Wszystkie produkty powinny być oznakowane w następujący sposób: zawierać logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Mazowsze Serce Polski, Doradztwo Personalne SET, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, tytuł projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” oraz informację: „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

 1. Termin wykonania zamówienia: do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia
 2. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium:

Cena brutto za jeden zestaw materiałów na zajęcia – cena 100%

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zapytanie:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego
 • oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej do siedziby Zamawiającego na poniższy adres:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 17.05.2017 roku do godziny 12.00.

 

 1. Osoba do kontaktów: Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35
 2. Wykaz załączników: Załącznik nr 1: Formularz oferty załącznik materiały szkoleniowe 1