Płock, 22.11.2017r.

Zapytanie o cenę

dotyczące wynajęcia w Płocku sali na konsultacje Doradcy Zawodowego, Psychologa i Pośrednika Pracy z uczestnikami projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, mail: rekrutacje@setdoradztwo.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie w Płocku sali na konsultacje Doradcy Zawodowego, Psychologa i Pośrednika Pracy z uczestnikami projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” w terminie: od grudnia 2017r do czerwca 2018r., w łącznym wymiarze 378 godzin.

Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie deklaruje swobodny dostęp do wynajmowanej sali we wskazanych w zapytaniu godzinach.

a) Konsultacje prowadzone przez Doradcę Zawodowego, Psychologa i Pośrednika Pracy będą się odbywać do 10 godzin dziennie, w dni powszednie, w określonych terminach według harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

b) Sala, odrębne pomieszczenie na konsultacje powinna być – w miarę możliwości – dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażona w co najmniej 1 stolik/biurko oraz 2 krzesła z miękkimi obiciami, a także w akcesoria do prowadzenia zajęć: przedłużacz, bezpłatny dostęp do Internetu;

c) Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania pomieszczenia (informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), w którym będzie prowadzona usługa. Pomieszczenie musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone konsultacje.

d) Wykonawca w ramach opłat za najem ma obowiązek utrzymać pomieszczenie w czystości i porządku.

e) Wykonawca zapewnia oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem.

f) Sala powinna znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym dla osób dojeżdżających na w/w usługę środkami komunikacji publicznej.

Kod CPV: 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 1. Termin wykonania zamówienia:

Konsultacje odbywać się będą sukcesywnie w terminie: od grudnia 2017r. do czerwca 2018r.

Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za jedną godzinę wynajęcia sali    – 100 % (100 pkt)

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

2) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.

3) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

4) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 1. Warunki udziału

Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca podpisując ofertę, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, 

lub wysłać mailem na adres: rekrutacje@setdoradztwo.pl

do dnia 30.11.2017 roku do godziny 12.00.

Oferta powinna być opisana w następujący sposób: „Oferta składana w odpowiedzi na zapytanie dotyczące wynajęcia w Płocku sali na konsultacje Doradcy Zawodowego, Psychologa i Pośrednika Pracy  z uczestnikami projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”.

 1. Osoba do kontaktów: Ejdys Wiesław, tel. 24 262 03 35
 2. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
 • Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do dwóch dni od dnia zakończenia terminu składania ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Jeżeli firma, której oferta została wybrana zrezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 • Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
 1. Wykaz załączników: Formularz oferty – załącznik nr 1 RR sala poradnictwo