Płock, dnia 09.02.2017r.

Zapytanie o cenę

dotyczące wynajmu hali do przeprowadzenia zajęć praktycznych dla uczestników kursu zawodowego „Kurs dla doradców i monterów urządzeń z OZE”. Kurs jest organizowany w ramach projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

 

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail: sekretariat@setdoradztwo.pl

 2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie hali do przeprowadzenia zajęć praktycznych dla uczestników kursu zawodowego „Kurs dla doradców i monterów urządzeń z OZE”  realizowanego w ramach projektu „Droga na rynek pracy”.

Przewidywany termin wynajmu hali: 08.03.2017 r – 13.03.2017 r. – 4 dni / 24 godziny / 1 grupa x 8 osób

 

 1. kurs zawodowy „Kurs dla doradców i monterów z OZE” (zajęcia praktyczne) będzie się odbywać  od 6-8 godzin codziennie w dni powszednie, w  określonych terminach na terenie miasta Płocka według harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.
 2. Pomieszczenia powinny być przystosowane do prowadzenia w/w usług, wyposażone w zestawy edukacyjne do prowadzenia zajęć praktycznych związanych z energią odnawialną
 3. Pomieszczenia powinny być wyposażone w ławki, krzesła, flipczart.
 4. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania pomieszczeń, w których będzie prowadzona usługa. Pomieszczenia muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone spotkania.
 5. Wykonawca, w ramach opłat za najem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku.
 6. Wykonawca zapewnia oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem.
 7. Pomieszczenia powinny znajdować się w budynkach zlokalizowanym w miejscach łatwo dostępnych dla osób dojeżdżających na w/w usługę środkami komunikacji publicznej.

 

 1. Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania o cenę

 

 1. Termin wykonania zamówienia

 

Termin wynajęcia hali: 08.03.2017 r – 13.03.2017 r.

Szczegółowy harmonogram wynajmu zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za jedną godzinę wynajmu hali   – 100 % (100 pkt).

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zamówienie:

 • 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • 2) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • 3) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • 4) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • 5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 22.02.2017 roku do godziny 12.00.

Oferta winna być opisana w następujący sposób: „Oferta składana w odpowiedzi na Zapytanie o cenę dotyczące wynajmu hali do przeprowadzenia zajęć praktycznych dla 8 – osobowej grupy Uczestników kursu zawodowego „Kurs dla doradców i monterów urządzeń z OZE” w Płocku realizowanego w ramach projektu „Droga na rynek pracy”.

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty RR. OZE sala praktyka 2017 załącznik