zestawienie logotypow EU-01

Płock, dnia 16.11.2016r.

                                                                                         Zapytanie o cenę


dotyczące wynajęcia sal na konsultacje Doradcy Zawodowego, Psychologa i Pośrednika Pracy
z uczestnikami projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną  w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:
  Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej,
  Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.:
  sekretariat@setdoradztwo.pl
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie sal na konsultacje Doradcy Zawodowego, Psychologa
i Pośrednika Pracy
z uczestnikami projektu „Droga na rynek pracy” w terminie: od grudnia 2016r do sierpnia 2017r., w łącznym wymiarze 700 godzin.

 1. Konsultacje prowadzone przez Doradcę Zawodowego, Psychologa i Pośrednika Pracy będą się odbywać od
  6-8 godzin dziennie, w dni powszednie, w określonych terminach według harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.
 2. Sala na konsultacje powinna być – w miarę możliwości – dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  i wyposażona w co najmniej 1 stolik oraz 2 krzesła z miękkimi obiciami, a także w akcesoria do prowadzenia zajęć: przedłużacz, bezpłatny dostęp do Internetu;
 3. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania pomieszczenia (informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), w którym będzie prowadzona usługa. Pomieszczenie musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa
  i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone konsultacje.
 4. Wykonawca, w ramach opłat za najem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenie w czystości i porządku.
 5. Wykonawca zapewnia oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem.
 6. Sala powinna znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym dla osób dojeżdżających na w/w usługę środkami komunikacji publicznej.
 7. Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
  o cenę.

 1. Termin wykonania zamówienia:
  Konsultacje odbywać się będą w terminie grudzień 2016r – sierpień 2017r.

Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za jedną godzinę wynajęcia sali    – 100 % (100 pkt).

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock,  tel. 24 262 03 35 lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 25.11.2016 roku do godziny 12.00.

Oferta winna być opisana w następujący sposób: „Oferta składana w odpowiedzi na Zapytanie o cenę dotyczące wynajęcia sal na konsultacje Doradcy Zawodowego, Psychologa i Pośrednika Pracy
z
Uczestnikami projektu „Droga na rynek pracy”.

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty znajduje się pod linkiem: zalacznik-sala-poradnictwo