Płock, dnia 05.01.2017r.

                                                             Zapytanie o cenę


dotyczące przeprowadzenia w Płocku przez trenera kursu „Specjalista ds. sprzedaży produktów ekologicznych” – część praktyczna dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Warszawie.
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:
  Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
  Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.:
  sekretariat@setdoradztwo.pl

 2. Przedmiot zamówienia wraz z opisem


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Specjalista ds. sprzedaży produktów ekologicznych” – część praktyczna dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy” przez trenera
w Płocku w terminie: luty 2017r. (5 dni/40 godzin – 1 grupa x 8 osób).

Zajęcia odbywać się będą 8 godzin dziennie w dni powszednie.

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby fizyczne*), które spełniają następujące warunki:

 

 1. ukończyli studia wyższe
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
  obowiązek posiadania takich uprawnień
 3. posiadają niezbędną wiedzę z zakresu: technik sprzedażowych, komunikacji interpersonalnej, zasad pracy z klientem, organizacji pracy handlowców
 4. wykazują znajomość specyfiki produktów ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem produktów
  z zakresu budownictwa
 5. posiadają doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu
  zamówienia
 6. posiadają wysokie zdolności interpersonalne i komunikacyjne oraz umiejętność przekazywania wiedzy
 7. preferowane dodatkowe uprawnienia, certyfikaty lub licencje

 

*) usługa realizowana na podstawie umowy zlecenia osobiście przez osobę fizyczną.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – usługa również musi zostać zrealizowana osobiście przez właściciela firmy (wyklucza się realizację usługi przez pracownika lub podzlecenie)

 

 

Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
o cenę.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

 

Zajęcia odbywać się będą w terminie: luty 2017r.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 

 1. Kryteria oceny ofert

 

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za 1 godzinę kursu – 100 % (100 pkt)

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zamówienie:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35,
lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 17.01.2017 roku do godziny 12.00

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty – zalacznik-trener-specj-ds-prod-ekolog-p