Płock, dnia 13.02.2017r.

Zapytanie o cenę

dotyczące przeprowadzenia w Płocku kursu rysunku izometrycznego dla monterów i spawaczy dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.: sekretariat@setdoradztwo.pl
 2. Przedmiot zamówienia wraz z opisem

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez  trenera w Płocku kursu rysunku izometrycznego dla monterów i spawaczy dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”  w terminie: 22.03.2017r – 28.03.2017r. (5 dni/40  godzin – 1 grupa x 12 osób).

Zajęcia odbywać się będą 8 godzin dziennie w dni powszednie.

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) ukończyli studia wyższe techniczne

b) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

c) posiadają niezbędną wiedzę (bardzo dobra znajomość rysunku technicznego i izometrycznego) i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu zamówienia.

d) posiadają wysokie zdolności interpersonalne i komunikacyjne oraz umiejętność przekazywania wiedzy

e) preferowane dodatkowe uprawnienia, certyfikaty lub licencje.

Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania o cenę.

 1. Termin wykonania zamówienia

Zajęcia odbywać się będą w terminie 22.03.2017r – 28.03.2017r.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium:

Cena brutto za 1 godzinę kursu – 100 % (100 pkt)

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert W odpowiedzi na zamówienie:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 03.03.2017 roku do godziny 12.00.

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty: RR trener rys. izometryczny 2017 załącznik