Płock, dnia 02.01.2017 r.

 

Zapytanie o cenę


dotyczące przeprowadzenia w Płocku kursów komputerowych: „E-Citizen”, „MS Excel dla zaawansowanych”, „Ms Project” dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

 

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.: sekretariat@setdoradztwo.pl

 1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów komputerowych wyszczególnionych w poniższej tabeli:

 

L.p. Nazwa zajęć Planowany czas trwania kursu  / ilość osób w grupie*) Planowany termin zajęć*) Planowane dni
i godziny zajęć*)
1. „E-Citizen” 4 dni (32 godz.) / 14 osób Sukcesywnie od połowy stycznia do marca 2017r. Dni robocze; godz. zgodnie z ustaleniami
z SET
2. „MS Excel dla zaawansowanych” 5 dni (40 godz.) / 8 osób Sukcesywnie od połowy stycznia do marca 2017r. Dni robocze; godz. zgodnie z ustaleniami
z SET
3. „MS Project” 3 dni  (24 godz.) / 8 osób Sukcesywnie od połowy stycznia do marca 2017r. Dni robocze; godz. zgodnie z ustaleniami
z SET

 

*) Dokładny termin i planowane dni zajęć zostaną przedstawione po rozstrzygnięciu postępowania

Zajęcia będą się odbywać przez 8 godzin dziennie w dni powszednie.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby fizyczne**), które spełniają następujące warunki:

 1. ukończyli studia wyższe na kierunku informatyka bądź pokrewnym,
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
  obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu
  zamówienia,
 4. preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

**) usługa realizowana na podstawie umowy zlecenia osobiście przez osobę fizyczną.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – usługa również musi zostać zrealizowana osobiście przez właściciela firmy (wyklucza się realizację usługi przez pracownika lub podzlecenie)

 

Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
o cenę.

 1. Termin wykonania zamówienia

Zajęcia odbywać się będą sukcesywnie w terminie od połowy stycznia do marca 2017 r.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za jedną godzinę kursu komputerowego – 100 % (100 pkt).

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zamówienie:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6 09-400 Płock    tel. 24 262 03 35, lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 12.01.2017 roku do godziny 12.00.

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty – zalacznik-trener-kursy-komputerowe