zestawienie logotypow EU-01

Płock, dnia 07.11.2016r.

                                                             Zapytanie o cenę

dotyczące wynajmu pomieszczenia na przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (zajęcia grupowe) dla 4 grup uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną  w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:
  Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej,
  Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.:
  sekretariat@setdoradztwo.pl
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczenia na przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy dla 4 grup uczestników projektu „Droga na rynek pracy” – po jednej grupie
w wymienionych niżej terminach*; 1 grupa x 12 – 14 osób:

– 05.12.2016r – 07.12.2016r (24 godziny)

– 15.12.2016r – 19.12.2016r (24 godziny)

– 27.01.2017r – 31.01.2017r (24 godziny)

– 15.02.2017r – 17.02.2017r (24 godziny)

Potwierdzenie terminu oraz liczby osób zostanie przedstawione na 3 dni przed planowaną realizacją usługi.

 1. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy będą się odbywać od 6-8 godzin – codziennie w dni powszednie,
  w określonych terminach według harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.
 2. Pomieszczenia powinny być przystosowane do prowadzenia w/w usług, wyposażone w ławki, krzesła, flipczart, rzutnik multimedialny.
 3. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania pomieszczeń,
  w których będzie prowadzona usługa. Pomieszczenia muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa
  i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone spotkania.
 4. Wykonawca, w ramach opłat za najem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku.
 5. Wykonawca zapewnia oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi
  i nasłonecznieniem.
 6. Pomieszczenia powinny znajdować się w budynkach zlokalizowanym w miejscach łatwo dostępnych dla osób dojeżdżających na w/w usługę środkami komunikacji publicznej.
 7. Pomieszczenia powinny być dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
  o cenę.

 * Zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia liczby terminów wynajmu pomieszczenia 

 1. Termin wykonania zamówienia:
  Zajęcia odbywać się będą w terminach*:

 – 05.12.2016r – 07.12.2016r (24 godziny)

– 15.12.2016r – 19.12.2016r (24 godziny)

– 27.01.2017r – 31.01.2017r (24 godziny)

– 15.02.2017r – 17.02.2017r (24 godziny)

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za jedną godzinę wynajęcia pomieszczenia    – 100 % (100 pkt).

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock,  tel. 24 262 03 35 lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 18.11.2016 roku do godziny 12.00.

Oferta winna być opisana w następujący sposób: „Oferta składana w odpowiedzi na Zapytanie o cenę dotyczące wynajęcia pomieszczenia na przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy  dla 4 grup Uczestników projektu „Droga na rynek pracy”.

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty znajduje się pod linkiem zalacznik-sale-wapp-4-grupy

* Zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia liczby terminów wynajmu pomieszczenia