zestawienie logotypow EU-01

Płock, dnia 25.07.2016r.

Zapytanie o cenę

dotyczące wynajmu pomieszczeń na przeprowadzenie w Płocku kursu zawodowego „Kurs dla doradców i monterów urządzeń z OZE” (zajęcia teoretyczne) dla jego uczestników. Kurs jest organizowany w ramach projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail:
sekretariat@setdoradztwo.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń w Płocku na przeprowadzenie kursu zawodowego „Kurs dla doradców i monterów urządzeń z OZE” (zajęcia teoretyczne) dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy” w terminie od 16.08.2016r. do 22.08.2016r. – 40 godzin/ 1 grupa 8 osób

a)
kurs zawodowy „Kurs dla doradców i monterów z OZE”  będzie się odbywać  od 6-8 godzin codziennie w dni powszednie, w  określonych terminach na terenie miasta Płocka według harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.
b) Pomieszczenia powinny być przystosowane do prowadzenia w/w usług, wyposażone w ławki, krzesła, flipczart.
c)
Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania pomieszczeń,
w których będzie prowadzona usługa. Pomieszczenia muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa
i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone spotkania.

d)Wykonawca, w ramach opłat za najem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku.

e)Wykonawca zapewnia oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi
i nasłonecznieniem.

f)Pomieszczenia powinny znajdować się w budynkach zlokalizowanym w miejscach łatwo dostępnych dla osób dojeżdżających na w/w usługę środkami komunikacji publicznej.

g)Pomieszczenia powinny być dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.

 1. Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
  o cenę

 2. Termin wykonania zamówienia

Zajęcia odbywać się będą w terminie od 16.08.2016r. – do 22.08.2016r. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.


 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za jedną godzinę zajęć    – 100 % (100 pkt).

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zamówienie:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35,
lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 11.08.2016 roku do godziny 12.00

Oferta winna być opisana w następujący sposób: „Oferta składana w odpowiedzi na Zapytanie o cenę dotyczące wynajęcia pomieszczenia na przeprowadzenie kursu zawodowego „Kurs dla doradców i monterów urządzeń z OZE” (zajęcia teoretyczne)   w Płocku dla 8 – osobowej grupy Uczestników projektu „Droga na rynek pracy”.

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty znajduje się pod linkiem zalacznik-sala-teoria-oze-1