zestawienie logotypow EU-01

Płock, dnia 07.12.2016r.

Zapytanie o cenę

dotyczące przeprowadzenia w Płocku przez podwykonawcę kursu prawa jazdy kat. C  i kat. C+E   dla uczestnika projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.: sekretariat@setdoradztwo.pl

 1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C i kat. C+E dla 1 uczestnika projektu „Droga na rynek pracy” przez podwykonawcę w Płocku.

Czas trwania kursu: 95 godzin.

Długość trwania kursu nie dłużej niż 20 dni.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prowadzenia kursów wskazanych w Opisie Przedmiotu
  zamówienia
 3. zapewniają prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, kwalifikacje oraz potencjał osobowy (wykwalifikowaną kadrę trenerów/instruktorów)
  i finansowy
 4. preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
o cenę.

 1. Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin trwania kursu: styczeń – luty 2017r.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium:

Cena brutto za przeprowadzenie jednego kursu prawa jazdy kat. C  dla jednego uczestnika oraz
Cena brutto za przeprowadzenie jednego kursu prawa jazdy kat. C+E  dla jednego uczestnika –
100 % (100 pkt)

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
  W odpowiedzi na zamówienie:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 19.12.2016 roku do godziny 12.00.

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty znajduje się pod linkiem: zalacznik-kat-c-ce-podwykonawca-2017