zestawienie logotypow EU-01Płock, dnia 28.11.2016r.

Zapytanie o cenę

dotyczące zakupu 10 szt kursu spawania w metodach TIG-145 i MAG-135 wraz z jego przeprowadzeniem przez podwykonawcę oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla 10 uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 1. Zamawiający:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.:
sekretariat@setdoradztwo.pl

 1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem

Przedmiotem zamówienia jest zakup 10 szt kursu spawania w metodach TIG-145 i MAG-135 wraz
z jego przeprowadzeniem
przez podwykonawcę oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego
dla 10 uczestników projektu „Droga na rynek pracy”,  w terminie  styczeń 2017r – luty 2017r  (kurs składa się ze 140 godzin; 25 godzin teoretycznych i 115 praktycznych).

Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym składającym się z części teoretycznej i praktycznej, przeprowadzonym wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie i zdadzą egzamin zewnętrzny otrzymają:

 • Książeczkę wraz z certyfikatem Spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa, potwierdzającą nabycie kwalifikacji przez Uczestnika Projektu.
 • Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zajęcia odbywać będą się 6-8 godzin dziennie w dni powszednie, zgodnie z przedstawionym po zakończeniu postępowania harmonogramem (długość trwania kursu nie dłużej niż 24 dni).

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:

– trenera

– sali szkoleniowej

– materiałów szkoleniowych

– kosztu egzaminu zewnętrznego

– kosztu wydania książeczki wraz z certyfikatem Spawacza

– kosztu wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Oferent powinien być wpisany do rejestru Instytucji Szkoleniowych i posiadać zgodę na realizację szkoleń w danym zakresie, a program szkolenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wytycznymi.
 2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sal dydaktycznych, specjalistycznych pracowni wyposażonych
  w niezbędny sprzęt i urządzenia zapewniające bezpieczne szkolenie oraz przygotowanie do egzaminu.
 3. W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom kursu osprzętu i odzieży ochronnej.
 4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia.
 5. Uczestnicy podczas szkolenia będą mieli bezpieczne i higieniczne warunki nauki, swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych i niezbędnych środków czystości.
 6. Wykonawca ma obowiązek:

– zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu oddzielnego stanowiska spawalniczego wyposażonego
w niezbędne narzędzia i urządzenia konieczne do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

zorganizowania egzaminu zewnętrznego  – koszt egzaminu zewnętrznego powinien być wliczony
w cenę kursu,

– Wydania uczestnikom szkolenia odpowiednich zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, które uczestnik szkolenia otrzyma po ukończeniu szkolenia
i dostarczenia kopii książeczki spawacza i świadectw egzaminu kwalifikacyjnego spawacza do biura Beneficjenta.

 1. Kadra dydaktyczna prowadząca szkolenie musi posiadać wymagane uprawnienia przewidziane prawem. Oraz doświadczenie min 2 letnie w prowadzeniu zajęć objętych programem szkolenia. Wymaga się, aby osoby prowadzące zajęcia teoretyczne posiadały wykształcenie średnie, a osoby prowadzące zajęcia praktyczne – min. zawodowe.

 Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
o cenę.

 1. Termin wykonania zamówienia

 Zajęcia odbywać się będą w terminie styczeń 2017r – luty 2017r
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium:

Cena brutto za zakup 1 szt kursu spawania w metodach TIG-145 i MAG-135 wraz z jego przeprowadzeniem przez podwykonawcę oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego  – 100 % (100 pkt)

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
  W odpowiedzi na zamówienie:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35,
lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 08.12.2016 roku do godziny 12.00

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty dostępny pod linkiem: zalacznik-podwykonawca-spawanie-tig-mag