Płock, dnia 08.05.2017r.

Zapytanie o cenę

dotyczące przeprowadzenia w Płocku kursu „Opiekun osób starszych i niesamodzielnych” dla 12 osobowej grupy uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, mail: sekretariat@setdoradztwo.pl.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niesamodzielnych” dla 12 osobowej grupy uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” przez trenera w Płocku w terminie czerwiec – lipiec 2017r. w wymiarze 150 godzin, zgodnie z harmonogramem zajęć, który zostanie przedstawiony do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zajęcia odbywać będą się 6-8 godzin dziennie w dni powszednie.

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 2. a) ukończyli studia wyższe m.in: medycyna, pielęgniarstwo, fizjoterapia
 3. b) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 4. c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu zamówienia
 5. d) preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania o cenę.

 1. Termin wykonania zamówienia

Zajęcia odbywać się będą w terminie czerwiec – lipiec 2017r. zgodnie z harmonogramem zajęć, który zostanie przedstawiony do wglądu w siedzibie Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium:

Cena brutto za jedną godzinę kursu – 100 %

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zapytanie:

 • 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • 2) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • 3) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • 4) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • 5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej do siedziby Zamawiającego na poniższy adres:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 17.05.2017 roku do godziny 12.00.

Oferta winna być opisana w następujący sposób: „Oferta składana w odpowiedzi na Zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia kursu „Opiekun osób starszych i niesamodzielnych” dla 12 osobowej grupy uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”.

 1. Osoba do kontaktów: Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

 

 1. Wykaz załączników: Załącznik nr 1: Formularz oferty załącznik – trener Opiekun