zestawienie logotypow EU-01

                                                                                                                             Płock, dnia 22.11.2016r.

                                                                                  Zapytanie o cenę


dotyczące przeprowadzenia w Płocku kursu języka niemieckiego branżowego dla elektryków i mechaników samochodowych dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:
  Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
  Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.:
  sekretariat@setdoradztwo.pl
 2. Przedmiot zamówienia wraz z opisem

Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie kursu języka niemieckiego branżowego dla elektryków
i mechaników samochodowych
dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”  przez  trenera w Płocku
w terminie: od drugiej połowy grudnia 2016r do lutego 2017r.

 (80 godzin –  1 grupa x 10 osób).

Zajęcia odbywać się będą 4 godziny dziennie w dni powszednie.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. ukończyli studia wyższe; germanistyka lub pokrewne
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
  obowiązek posiadania takich uprawnień
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu
  zamówienia.
 4. preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
o cenę.

 1. Termin wykonania zamówienia

Zajęcia odbywać się będą w terminie od drugiej połowy grudnia 2016r do lutego 2017r.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za 1 godzinę kursu – 100 % (100 pkt)

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
  W odpowiedzi na zamówienie:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock,  tel. 24 262 03 35,
lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 02.12.2016 roku do godziny 12.00

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty dostępny pod linkiem: zalacznik-trener-j-niemiecki