Płock, dnia 27.12.2016r.

                                                             Zapytanie o cenę


dotyczące przeprowadzenia w Płocku kursu języka angielskiego przez trenera dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:
  Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
  Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.
  sekretariat@setdoradztwo.pl

 2. Przedmiot zamówienia wraz z opisem


Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”  przez  trenera w Płocku w terminie: od stycznia do lipca 2017 r.

 (120  godzin –  1 grupa x 10 osób).

Zajęcia odbywać się będą 3 godziny dziennie w dni powszednie.

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. ukończyli studia wyższe: filologia angielska lub pokrewne
 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
  obowiązek posiadania takich uprawnień
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu
  zamówienia.
 4. preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

 

Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
o cenę.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Zajęcia odbywać się będą w terminie od stycznia do lipca 2017 r.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za 1 godzinę kursu języka angielskiego – 100 % (100 pkt)

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
  W odpowiedzi na zamówienie:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35,
lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 05.01.2017 roku do godziny 12.00.

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty: zalacznik-j-angielski-2016-2017