zestawienie logotypow EU-01

Płock, dnia 03.08.2016r.

                  Zapytanie o cenę

dotyczące przeprowadzenia w Płocku  kursu „Kurs dla doradców i monterów urządzeń  z OZE”  – część praktyczna dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:
  Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
  Małachowskiego 6 09-400 Płock tel. 24 262 03 35, mail.
  sekretariat@setdoradztwo.pl
 2. Przedmiot zamówienia wraz z opisem
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Kurs dla doradców i monterów z OZE”  -część praktyczna dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”  przez trenera w Płocku w terminie
  23,24,25,26.08.2016r. (24 godzinyczęść praktyczna – 1 grupa 8 osób).

  Zajęcia odbywać będą się 6-8 godzin dziennie w dni powszednie. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  a)  wykształcenie średnie techniczne, wyższe.
  b)  posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
  obowiązek posiadania takich uprawnień
  c)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu
  zamówienia.
  d)  preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

  Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
  o cenę
 3. Termin wykonania zamówienia
  Zajęcia odbywać się będą w terminie 23, 24, 25, 26.08.2016r.
  Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.
 4. Kryteria oceny ofert
  Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za jedną godzinę zajęć    – 100 % (100 pkt)
 1. Opis sposobu przygotowania ofert
  W odpowiedzi na zamówienie:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
 Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6 09-400 Płock    tel. 24 262 03 35, lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl
do dnia 11.08.2016 roku do godziny 12.00

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty znajduje się pod linkiem zalacznik-trener-praktyka-oze