zestawienie logotypow EU-01

                                                                                                                           Płock, dnia 16.11.2016r.

Zapytanie o cenę

dotyczące przeprowadzenia w Płocku przez Pośrednika pracy pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach PO WER Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:

 Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.
sekretariat@setdoradztwo.pl

 1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Pośrednika pracy dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy” pośrednictwa pracy w terminie: grudzień 2016 r. – sierpień 2017 r. (9 miesięcy),
w wymiarze 80 godzin / miesiąc.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy na okres krótszy niż 9 miesięcy.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. ukończyli studia wyższe na kierunku doradztwo zawodowe lub pokrewne (psychologia ze specjalnością doradztwo zawodowe)

lub

posiadają co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku pośrednika pracy w publicznych służbach zatrudnienia

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu zamówienia.
 3. preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania o cenę.

Szczegółowy harmonogram spotkań Pośrednika Pracy z uczestnikami będzie przedstawiany przez PP na bieżąco na kolejne miesiące.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium:

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto – 100 % (100 pkt).

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zamówienie:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 25.11.2016 roku do godziny 12.00.

 1. Osoba do kontaktów:

Teresa Sztomberska-Ejdys,  tel. 24 262 03 35

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty dostępny pod linkiem: zalacznik-posrednik-pracy