Płock, dnia 20.06.2017r.

Zapytanie o cenę

dotyczące przeprowadzenia w Płocku przez podwykonawcę kursu Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C, C+E wraz z egzaminem dla 2 uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

 

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. Zamawiający:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.: sekretariat@setdoradztwo.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w Płocku przez podwykonawcę Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej w zakresie kat. C, C+E  wraz z egzaminem dla 2 uczestników projektu „Droga na rynek pracy”.

 

Kurs na Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną trwa 140 godzin, w tym  130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu drogowym oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych).

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 2. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prowadzenia kursów wskazanych w Opisie Przedmiotu zamówienia
 3. c) zapewniają prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, kwalifikacje oraz potencjał osobowy (wykwalifikowaną kadrę trenerów/instruktorów) i finansowy
 4. d) preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

 

Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania o cenę.

 1. Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin trwania kursu: lipiec / sierpień 2017r. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium:

Cena brutto za przeprowadzenie jednego kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej wraz z egzaminem dla jednego uczestnika – 100 %

 1. Opis sposobu przygotowania ofert W odpowiedzi na zamówienie:
 • 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • 2) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • 3) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • 4) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • 5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 30.06.2017 roku do godziny 12.00.

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty: załącznik – kwalifikacja wstępna przyspieszona