zestawienie logotypow EU-01

Płock, dnia 23.08.2016r.

Zapytanie o cenę


dotyczące przeprowadzenia w Płocku kursu „Podstawy obsługi komputera” dla uczestników w ramach projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:
  Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
  Małachowskiego 6 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail. sekretariat@setdoradztwo.pl
 2. Przedmiot zamówienia wraz z opisem

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Podstawy obsługi komputera” dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy” przez informatyka w Płocku w terminie 19.09.2016r. – 26.09.2016r.
(40 godzin – 1 grupa x 12 osób).
Zajęcia będą się odbywać przez 6-8 godzin dziennie w dni powszednie.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. a) ukończyli studia wyższe na kierunku informatyka bądź pokrewnym,
  b) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
  obowiązek posiadania takich uprawnień,
  c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu
  zamówienia,
  d) preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

  Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
  o cenę.
 2. Termin wykonania zamówienia

Zajęcia odbywać się będą w terminie od 19.09.2016 do 26.09.2016. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za jedną godzinę zajęć    – 100 % (100 pkt).

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zamówienie:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6 09-400 Płock    tel. 24 262 03 35, lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl
do dnia 02.09.2016 roku do godziny 12.00.

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty znajduje się pod linkiem zalacznik-trener-podstawy-obslugi-komp