loga

Płock, dnia 20.06.2016r.

                                                                                     Zapytanie o cenę
dotyczące przeprowadzenia w Płocku  kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”
  dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 1. Zamawiający:
  Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa . Centrum Pomocy Psychologicznej
  Małachowskiego 6 09-400 Płock tel. 24 262 03 35, mail
  sekretariat@setdoradztwo.pl
 2. Przedmiot zamówienia wraz z opisem
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”  dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”  przez trenera w Płocku w terminie
  07.07.2016r. – 02.08.2016r. ( 150 godzin dydaktycznych – 1 grupa 12 osób). Zajęcia odbywać będą się 6-8 godzin dziennie w dni powszednie.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  a)  ukończyli studia wyższe m.in: medycyna, pielęgniarstwo, fizjoterapia
  b)  posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
  obowiązek posiadania takich uprawnień
  c)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu
  zamówienia.
  d)  preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

  Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
  o cenę.
 3. Termin wykonania zamówienia
  Zajęcia odbywać się będą w terminie  07.07.2016r. – 02.08.2016r Szczegółowy harmonogram
  zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.
 4. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za jedną godzinę dydaktyczną zajęć    – 100 % (100 pkt).

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zamówienie:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
 Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa . Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6 09-400 Płock    tel. 24 262 03 35,
lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 28.06.2016 roku do godziny 12.00

Oferta winna być opisana w następujący sposób: „Oferta składana w odpowiedzi na Zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” dla grupy  uczestników projektu „Droga na rynek pracy”.

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty – załącznik – znajduje się pod linkiem   zalacznik-trener-opiekun