zestawienie logotypow EU-01

Płock, dnia 25.07.2016r.

                                                                                Zapytanie o cenę

dotyczące przeprowadzenia w Płocku  kursu „Kadry i płace z obsługą systemu płatnik i elementami obsługi sekretariatu”  dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 1. Zamawiający:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail:
sekretariat@setdoradztwo.pl

 1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Kadry i płace z obsługą systemu płatnik
i elementami obsługi sekretariatu”
 
dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”  przez trenera
w Płocku w terminie 16.08.2016r. – 16.09.2016r (140 godzin – 1 grupa 10 osób).
Zajęcia odbywać będą się 6-8 godzin dziennie w dni powszednie.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) ukończyli studia wyższe m.in: ekonomia, finanse i rachunkowość, kadry i płace
b)  posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu
zamówienia.
d)  preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

 Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
o cenę

 1. Termin wykonania zamówienia

 Zajęcia odbywać się będą w terminie od  16.08.2016r.- 16.09.2016r.  Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za jedną godzinę zajęć    – 100 % (100 pkt).

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zamówienie:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 02.08.2016 roku do godziny 12.00

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty znajduje się pod linkiem zalacznik-trener-kadry-i-place