W związku z nawiązaniem współpracy z Fundacją ” Fundusz Inicjatyw” z Radomia zapraszamy Państwa do BEZPŁATNEGO korzystania z innowacyjnych narzędzi wypracowanych w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” pt. „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”, dostępnych bezpłatnie na stronie ttp://www.ffi.org.pl/innowacyjnymodelgodzenie/opismodelu, oraz z bezpłatnej internetowej giełdy pracy dostępnej pod adresem  www.elastycznapraca.com.

Wypracowane narzędzia służą efektywnemu nabywaniu wiedzy i umiejętności przez kobiety, a ich celem jest ułatwianie godzenia życia rodzinnego i zawodowego głównie poprzez korzystanie z elastycznych form zatrudnienia. Mogą być wykorzystywane przez instytucje edukacyjne i doradcze oraz przez osoby zajmujące się edukacją, wspieraniem kobiet. Pracodawcy otrzymują narzędzia skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy z poszanowaniem zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz ułatwiania pracownikom i pracownicom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.