loga

Płock, dnia 20.04.2016r.

Zapytanie o cenę

dotyczące przeprowadzenia w Płocku przez doradcę zawodowego indywidualnego poradnictwa zawodowego  w zakresie: rekrutacji  oraz doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawartaz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:
  Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
  Małachowskiego 6 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.
  sekretariat@setdoradztwo.pl
 2. Przedmiot zamówienia wraz z opisem
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez doradcę zawodowego:

rekrutacji dla 300 osób w wymiarze 1 godzina / osobę, tj.: 300 godzin,

doradztwa zawodowego dla 100 zakwalifikowanych uczestników projektu „Droga na rynek pracy” w wymiarze 3 godziny / osobę, tj.: 300 godzin.

Sumaryczna ilość godzin pracy dla doradcy zawodowego w ramach projektu: 600 godzin.

Okres realizacji: maj 2016r. – sierpień 2017r.
Dokładne terminy zostaną określone po rozstrzygnięciu postępowania.
Zajęcia odbywać się  będą w godz. od 8.00-20.00. Czas i miejsce wsparcia będą dostosowane do potrzeb uczestników w tym kobiet i osób niepełnosprawnych.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. ukończyli studia wyższe na kierunku doradztwo zawodowe lub psychologia ze specjalnością doradztwo zawodowe
 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu zamówienia.
 4. preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania o cenę

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium:

Cena brutto za jedną godzinę zajęć – 100 % (100 pkt).

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zamówienie:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35,
lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 29.04.2016 roku do godziny 12.00

 1. Osoba do kontaktów:

Augustyn Anna  tel. 24 262 03 35

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty – załącznik – znajduje się pod linkiem zalacznik-doradca-zawodowy