loga

Płock, 02.05.2016

REGULAMIN PROJEKTU

„Droga na rynek pracy”

 

Objaśnienia skrótów i używanych terminów:

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 §1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie „Droga na rynek pracy” realizowanym w ramach Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej z siedzibą w Płocku, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock.
 3. Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock.
 4. Okres realizacji projektu: 01.05.2016 – 31.08.2017.
 5. Zasięg projektu: województwo mazowieckie, powiat płocki, ciechanowski, płoński, mławski, żuromiński, gostyniński, sierpecki. m. Płock.
 6. Udział w Projekcie jest bezpłatny
 7. Regulamin Projektu określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w projekcie
 8. Zakres wsparcia
 9. Zasady uczestnictwa w projekcie – kwalifikowalność uczestników
 10. Zasady rekrutacji uczestników
 11. Organizacja i realizacja wsparcia w ramach Projektu
 12. Zasady monitoringu Uczestników
 13. Obowiązki Uczestników i Realizatora Projektu
 14. Zasady rezygnacji z Projektu

 

 §2

Zakres wsparcia

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 1. Indywidualne poradnictwo psychologiczno-zawodowe

-Poradnictwo psychologiczne (5 godz./os.)

-Poradnictwo zawodowe (3 godz./os.)

-Pośrednictwo pracy  (80 godz./miesiąc)

 1. Zajęcia grupowe:
 2. Warsztaty kompetencji społecznych (40godz/grupa)

„Żeby chciało się chcieć” – warsztaty integracyjno-motywacyjne

Efektywna komunikacja – „moje moce i cienie”

Budowanie postawy asertywności

„Jak nauczyć się optymizmu”

Twórcze rozwiązywanie problemu

Zarządzanie stresem

 1. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (24godz/grupa)

Podczas zajęć uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę do poruszania się na rynku pracy. Uzyskają wiedzę dotyczącą instrumentów rynku pracy.

Każdy podczas zajęć nauczy się odpowiedniego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,  poprawnego tworzenia CV i listu motywacyjnego.

 1. Kursy i szkolenia zawodowe.

Uczestnik wybiera szkolenie zawodowe (do wyboru):

– Podstawy obsługi komputera ( 40 godz./1 grupa 10 osób)

– Kurs komputerowy e-Citizen  (34 godz./  2 grupy po 14 osób)

– Kurs komputerowy MS Excel dla zaawansowanych  (40 godzin/ 1 grupa 8 osób)

– Kurs komputerowy MS Project  ( 24 godz./1 grupa 8 osób)

– Kurs języka angielskiego  (120 godz./ 2 grupy po 10 osób)

– Kurs języka niemieckiego „branżowego” dla elektryków i mechaników samochodowych  (80 godz./ 1 grupa 10 osób)

– Kurs Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych  ( 150 godz./1 grupa 12 osób)

– Kurs Kadry i Płace z obsługą systemu płatnik i elementami obsługi sekretariatu  (140 godz./1 grupa 10 osób)

– Kurs Social Media dla początkujących i elementami grafiki  (48 godz./1 grupa 12 osób)

– Kurs spawania w metodach TIG 141 / MAG 135  ( 140 godz./1 grupa 10 osób)

– Kurs Rysunku izometrycznego  (40 godz./1 grupa 12 osób)

– Kurs prawa jazdy kat.C, C +E  (95 godz./1 grupa 6 osób)

– Kurs prawa jazdy kat.B  (  70 godz./1 grupa 6 osób)

– Kurs Specjalista ds. sprzedaży produktów ekologicznych (120 godz./1 grupa 8 osób)

– Kurs dla doradców i monterów urządzeń  z OZE (odnawialne źródła energii) (64 godz./2 grupy po 8 osób)

– Kurs Zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych  (90 godz./1 grupa 10 osób)

 1. Staże

57 najbardziej zmotywowanych uczestników projektu (40 uczestników wyłonionych ze strony Doradztwa Personalnego SET oraz 17 ze strony Partnera – PUP) po uzyskaniu pozytywnej opinii kadry przejdzie badania lekarskie, a następnie 6 miesięczne staże u pracodawców w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe.

 §3

Uczestnicy Projektu

 1. Projekt jest skierowany do 100 osób w wieku 18 – 29 lat należących do grupy NEET (osoby niepracujące, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nieszkolące się), w tym również niepełnosprawnych; 52 kobiety, 48 mężczyzn z województwa mazowieckiego, z terenu powiatu: płockiego, ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, żuromińskiego, gostynińskiego, sierpeckiego oraz m. Płocka.
 • §4

Warunki uczestnictwa w projekcie

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z odpowiednimi oświadczeniami (powyższe dokumenty dostępne są w siedzibie firmy Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej  przy ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1.

 

 

 

 

 • §5

Zasady rekrutacji Uczestników

 

 1. Rekrutacja będzie otwarta, odbywać będzie się z poszanowaniem zasad równości szans, w sposób ciągły. Ze względu na ryzyko wystąpienia wahań w pozyskiwaniu kandydatów na uczestników przewiduje się kwalifikowanie spośród zrekrutowanych osób, uczestników w sposób ciągły kierując się zasadą osiągnięcia przez daną osobę odpowiednio wysokiej punktacji spośród pozostałych na listach rekrutacyjnych.
 2. Z grupy 300 osób zostanie wyłonionych 100 uczestników projektu, w tym 52 kobiety i 48 mężczyzn. Komisja rekrutacyjna (Specjalista ds. rekrutacji, doradca zawodowy) na każdym etapie rekrutacji ma prawo zgodnie z zapisami ust. 1 kwalifikować kandydatów na uczestników projektu przy założeniu spełnienia warunków opisanych w ust.1.
 3. Formą zgłoszenia będzie formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.setdoradztwo.pl oraz  na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku www.pupplock.pl.
 4. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie dostarczą dokumenty rekrutacyjne, dokument potwierdzający miejsce zamieszkania i dowód tożsamości (do wglądu).
 5. Ocena formalna w przypadku niespełnienia któregoś z poniższych kryteriów, dokumenty zostają odrzucone. Kryteria preferowane: wiek 18 – 29 r.ż, przynależność do grupy NEET, długotrwałe bezrobocie, niskie kwalifikacje, posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 6. O zakwalifikowaniu do projektu 100 osób decydują punkty zebrane na etapie oceny formalnej przez DZ na podstawie testów kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej (pkt 0-100) za potrzeby, predyspozycje, motywacje wykształcenie, doświadczenie (preferowane będą osoby z niskimi kwalifikacjami i bez doświadczenia zawodowego). W przypadku równoległej punktacji dopiero termin wpłynięcia dokumentów, zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uwzględniająca podział na płeć. Osoby  z list rezerwowych będą brane pod kątem uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji lub w przyszłych naborach.
 7. Na podstawie punktacji zostanie stworzona ostateczna lista Uczestników projektu  uwzględniająca podział na płeć. Listy są tworzone do każdej grupy szkoleniowej.
 8. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji i z Uczestnikami projektu zostanie podpisana umowa szkoleniowa. W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu do projektu ma możliwość przystąpić pierwsza osoba z listy rezerwowej pod względem podziału na płeć.

 

 • §6

Organizacja i realizacja wsparcia w ramach Projektu

 

 1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 2. Projekt realizowany będzie w województwie mazowieckim na terenie powiatów: płockiego, ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, żuromińskiego, gostynińskiego, sierpeckiego, m. Płock.
 3. Podczas zajęć Uczestnicy otrzymują: poczęstunek w postaci ciastek oraz napojów ciepłych i zimnych.
 4. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie i dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności (maksymalna procentowa absencja uczestników – 20% nieobecności usprawiedliwionych). Obowiązkowe 80% obecności na zajęciach oraz pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zaświadczenia o podniesieniu kwalifikacji jak również zaświadczenia o ukończeniu projektu.
 5. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie zawodowe otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.
 6. Kurs komputerowy e-Citizen ; Kurs spawania w metodach TIG 141 / MAG 135; Kurs prawa jazdy kat.C, C +E oraz Kurs prawa jazdy kat.B kończyć się będą egzaminami przeprowadzonymi przez zewnętrzne uprawnione Instytucje wydające świadectwa uzyskania kwalifikacji.
 7. Pozostałe kursy kompetencyjne i zawodowe kończyć się będą egzaminem wewnętrznym organizowanym przez Realizatora z udziałem kadry Trenerskiej i kadry Realizatora.
 8. Dopuszcza się usprawiedliwienie opuszczonych zajęć z przyczyn:
 9. a) zdrowotnych – zwolnienie lekarskie wydane na odpowiednim druku
 10. b) inne – napisane wyjaśnienie lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności.
 11. Przekroczenie dozwolonego progu nieobecności może wiązać się z możliwością nieotrzymania zaświadczenia wymienionego w pkt.6 niniejszego regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Koordynator projektu może zdecydować o skreśleniu z listy uczestników danej osoby lub o wydaniu zaświadczenia na podstawie dobrych wyników uzyskanych przez uczestnika w trakcie szkolenia, opinii osób prowadzących szkolenie oraz uzupełnionych obecności indywidualnie lub z inną grupą szkoleniową.
 12. W przypadku gdy Uczestnik nie zastosuje się do zapisów zawartych w niniejszym regulaminie związanych z obecnością na zajęciach zostanie skreślony z listy uczestników. W związku z zaistniałą sytuacją realizator ma prawo zażądać od uczestnika zwrotu całości kosztów przewidzianych na jednego uczestnika w projekcie oraz zwrotu materiałów szkoleniowych i podręczników.
 13. Uczestnicy kursów; Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kursu spawania oraz kursów prawa jazdy kat. B, C,C+E zostają objęci ubezpieczeniem NNW.
 14. Uczestnikom kursów: spawania, prawo jazdy kat. B, C, C+E przysługują badania lekarskie, dodatkowo uczestnikom kursu kat.C, C+E przysługują badania psychotechniczne.
 15. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów transportu zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu dostępnym w Biurze Projektu
 16. Osobom uczestniczącym w szkoleniach zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe (6,64zł netto za 1 godz. zajęć) od którego Projektodawca odprowadzi należne składki ZUS zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. z 2015 poz.121 ze zmianami).
 17. Stypendium szkoleniowe wypłacane będzie po zakończeniu szkolenia.
 18. Osobom uczestniczącym w stażach przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/brutto, od którego Projektodawca odprowadzi należne składki ZUS zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. z 2015 poz.121 ze zmianami.

 

 • §7

Zasady monitoringu Uczestników Projektu

 

 1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności (zajęcia grupowe) oraz na Karcie usługi (zajęcia indywidualne).
 2. Potwierdzenie obecności na liście obecności jest jednocześnie podstawą do zwrotu kosztów dojazdu (wraz z okazanymi biletami) oraz odebrania poczęstunku.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia, podjęcie dalszego kształcenia) w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie.
 5. Informacje o których mowa w punktach 1-4 będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

 

 • §8

Obowiązki Uczestników i Realizatora Projektu

 

 1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
  1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu
  2. Punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach
  3. Rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów
  4. Przystąpienia do egzaminu końcowego
  5. Przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów szkoleniowych.
  6. Korzystania z powierzonych mu urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi.
  7. Poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 7 niniejszego regulaminu
  8. Zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami moralnymi i etycznymi w stosunku do trenerów, szkoleniowców, psychologów, wykładowców, osób realizujących projekt i innych uczestników projektu.
 2. Uczestnik projektu oświadcza, że przyjął do wiadomości iż projekt jest współfinansowany w ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Organizator projektu lub podwykonawca szkoleń zobowiązują się do:
  1. zorganizowania zajęć dydaktycznych 6-8 godz. dziennie (języki obce  3 godz. dziennie) w dni powszednie. Aby ułatwić Kobietom udział we wsparciu sale, czas i miejsce wsparcia będą dostosowane do potrzeb uczestników w tym Kobiet i Osób Niepełnosprawnych.
  2. zapewnienia materiałów szkoleniowych, dydaktycznych i podręczników niezbędnych do realizacji szkolenia,
  3. dokonania zwrotu kosztów dojazdu oraz poczęstunku uczestnikom zajęć grupowych,
  4. nałożenia na podwykonawcę obowiązku zorganizowania egzaminu kończącego szkolenie i wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia , zgodnych z Rozporządzeniem MEN z dn. 3.03.2006

 

 • §9

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 

 1. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, wykładowcy lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.
 3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe oraz poniesione koszty wsparcia przewidziane na jednego uczestnika w projekcie.
 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 5.

 

 • §10

Postanowienia końcowe

 

 1. W ramach projektu Realizator nie pokrywa żadnych kosztów nie związanych z uczestnictwem w niniejszym projekcie.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora projektu.
 3. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w w/w regulaminie, o czym informuje niezwłocznie uczestnika projektu, jednakże wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa. Centrum Pomocy Psychologicznej w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 5. Regulamin wchodzi w życie 1 maja 2016 r. i obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
 6. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie firmy Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa. Centrum Pomocy Psychologicznej z siedzibą ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock.