Płock, dnia 28.07.2017r.
Informacja o wyborze Wykonawcy: W wyniku przeprowadzonego postepowania dotyczącego świadczenia usługi trenera prowadzącego kurs „Profesjonalne sprzątanie” dla dwóch grup uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” wyłoniono Wykonawcę – Pana Witolda Kwiatkowskiego zamieszkałego w Płocku, ul. Dworcowa 22.
Płock, dnia 17.07.2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.07.2017 r.
w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (RPMA.08.02.00-14-4398/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”.
I. Zamawiający:
Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.: sekretariat@setdoradztwo.pl,
NIP: 774-194-08-17, REGON: 611011054
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi trenera prowadzącego kurs „Profesjonalne sprzątanie” dla dwóch grup uczestników, każda w liczbie 10 osób. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” w wymiarze 40 godzin / grupę.
Uczestnikami projektu są osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w tym częściowo osoby powyżej 50 roku życia i osoby niepełnosprawne mieszkające na obszarach wiejskich w powiatach ciechanowskim, mławskim, płońskim, żuromińskim, gostynińskim, płockim lub sierpeckim.
Kod CPV: 80500000-9; Usługi szkoleniowe
Zakres usługi obejmuje:
1. prowadzenie kursu „Profesjonalne sprzątanie” dla dwóch grup uczestników – każda w liczbie 10 osób, realizowanego w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” w wymiarze 40 godzin / grupę.
2. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu trenera i ćwiczeń praktycznych.
3. Zakres szkolenia musi obejmować następujące obszary:
 utrzymanie czystości w obiektach (sprzątanie profesjonalne, BHP, organizacja pracy)
 typy powierzchni do czyszczenia,
 środki chemiczne i ich zastosowanie,
 sprzątanie sanitariatów, powierzchni szklanych, posadzek,
 organizacja procesu sprzątania,
 zapobieganie zabrudzeniom,
 kontrola i jakość pracy.
4. Zajęcia realizowane będą w oparciu o umowę zlecenie zawartą z wyłonionym trenerem.
5. Trener będzie prowadził niezbędną dokumentację na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego, obejmującą m.in.: listę obecności, dziennik zajęć, listę odbioru materiałów szkoleniowych, listę odbioru certyfikatów.
Kurs zostanie przeprowadzony dla dwóch grup (każda w liczbie 10 osób) uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” w wymiarze 40 godzin/grupę. Kurs będzie prowadzony w dni powszednie, 6-8 godzin dziennie.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony zgodnie z potrzebami grupy.
III. Termin realizacji zamówienia:
Przewidywany termin realizacji kursu:
– I grupa: sierpień / wrzesień 2017r,
– II grupa: styczeń / luty 2018r.
w godzinach między 8.00, a 20.00, zgodnie z harmonogramem zajęć, który zostanie przedstawiony do wglądu w siedzibie Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności
w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu.
IV. Miejsce realizacji:
województwo mazowieckie, powiat płocki / miasto Płock.
V. Wymagania wobec Wykonawcy:
Trener prowadzący kurs „Profesjonalne sprzątanie” musi posiadać łącznie:
1. Wykształcenie min. średnie.
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – minimum 1 szkolenie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia przeprowadzone w okresie ostatnich 5 lat.
Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:
a. rzetelna i terminowa realizacja usługi, w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności dziennika zajęć i list obecności;
b. niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości;
c. niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych;
d. pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako:
• Realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany
w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników projektu.
• Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy.
• Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem szkoleń do 5 dni po zakończonej edycji szkolenia.
• Informowanie uczestników o współfinansowaniu szkoleń ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
VI. Tryb udzielania zamówienia:
Wybór Podwykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz przygotowania i złożenia oferty:
Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców – osoby fizyczne**), którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Wykształcenie min. średnie.
Opis weryfikacji spełniania warunku: Oświadczenie o spełnianiu wymagań (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego), przedłożone dokumenty jednoznacznie potwierdzające wymagane wykształcenie.
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – minimum
1 szkolenie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia przeprowadzone w okresie ostatnich 5 lat.
Opis weryfikacji spełniania warunku: Oświadczenie o spełnianiu wymagań (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego), przedłożone dokumenty jednoznacznie potwierdzające wymagane doświadczenie.
Ponadto do złożenia ofert zapraszamy Wykonawców, którzy:
1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu  Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty i oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.
2. Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO, tj. w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Regionalnym Ośrodku EFS i Krajowej Instytucji Wspomagającej na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
3. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
 Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
 Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
 Osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
 Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
 Nie złożyli Oświadczenia o spełnianiu wymagań lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
**) usługa realizowana na podstawie umowy zlecenia osobiście przez osobę fizyczną.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych – usługa również musi zostać zrealizowana osobiście przez właściciela firmy (wyklucza się realizację usługi przez pracownika lub podzlecenie).
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
a. Załącznik 1 Formularz oferty.
b. Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań.
c. Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu wymagań.
 Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty, a następnie wycofanie się).
 Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
 Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (Art. 90 ust. 1a ustawy Pzp).
 Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów) regulowane zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
 Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adres e-mail rekrutacje@setdoradztwo.pl w dni robocze. Wszelkie wnioski Oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany adres e-mail. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w treści powyżej lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
 Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
a. Termin składania ofert upływa 26.07.2017 roku o godzinie 23:59:59. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
b. Miejsce składania ofert: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock.
c. Dopuszczalna forma składania ofert:
 przesyłka pocztowa/ kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres podany wyżej, ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem „Zapytanie ofertowe z dnia 17.07.2017 r. –„Nowe kwalifikacje – nowe możliwości””;
 osobiście;
 drogą elektroniczną na adres rekrutacje@setdoradztwo.pl z dopiskiem „Zapytanie ofertowe
z dnia 17.07.2017 r. –„Nowe kwalifikacje – nowe możliwości””.
IX. Warunki zawarcia umowy
1. Zamawiający informuje, a Wykonawca składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:
a. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym m.in.:
• Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, mającego nie przekraczać 276 godzin miesięcznie.
• Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
• Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem.
• Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności, w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia zajęć, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu
o nieobecnościach.
• Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
• Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.
• Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 KC).
•  Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:
 Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia.
 Uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
• Zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
X. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
o następujące kryteria:
Cena brutto za jedną godzinę kursu oraz doświadczenie zawodowe
Cena = 90% (C)
Doświadczenie zawodowe = 10% (D)
Punkty przyznawane za kryterium CENA będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Cb) x 90
gdzie:
C to liczba punktów przyznanych danej ofercie
Cmin to najniższa cena spośród ważnych ofert dotyczących prowadzenia kursu „Profesjonalne sprzątanie”
Cb to cena obliczona badanej oferty
maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w kryterium CENA wynosi 90.
Punkty przyznawane za kryterium DOŚWIADCZENIE będą liczone wg następującego wzoru:
D = (Db : Dmax) x 10, gdzie:
D to liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium doświadczenie
Db to doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (liczba przeprowadzonych szkoleń w powyższym zakresie)
Dmax to maksymalne doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu szkoleń w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia spośród wszystkich ważnych ofert (liczba przeprowadzonych szkoleń w powyższym zakresie).
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w kryterium DOŚWIADCZENIE wynosi 10.
Ważna oferta dotycząca prowadzenia kursu „Profesjonalne sprzątanie”, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena brutto za poprowadzenie 1 godziny kursu „Profesjonalne sprzątanie” podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu. W przypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
XI. Informacje uzupełniające
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym
i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.
8. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się przed podpisaniem umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie w godz. 8.00 – 16.00
i terminie 2 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez strony miejscu i przedłożenia Zamawiającemu oryginałów dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy gwarantującą właściwą realizację przedmiotu umowy,
o których mowa w części VII. Opis warunków udziału w postępowaniu.
9. Brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować odstąpienie od podpisania umowy,
a tym samym niespełnienie warunków udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty Wykonawcy.
10. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
11. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana w terminie 14 dni od prawidłowo wystawionego rachunku i podpisaniu obustronnie protokołu odbioru usługi, nie wcześniej niż 7 dni po otrzymaniu środków przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.
XII. Określenie warunków istotnych zmian umowy
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie
w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. terminu i harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej liczby Uczestników projektu,
c. zmiany systemu organizacji spotkań określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
d. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy usługi uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca usługi i może ulegać opóźnieniom).
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu.XIII. Załączniki:
1. Formularz oferty załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Oświadczenie o spełnianiu wymagań załącznik nr 3 do zapytania ofertowego o spełnieniu wymagań
3. Oświadczenie o braku powiązań załącznik nr 2 do zapytania ofertowego o braku powiązań