Płock, 04.12.2017r.

Informacja o wyborze Wykonawcy: w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wynajmu sali w Płocku na przeprowadzenie kursu „Profesjonalne sprzątanie” dla grupy uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” wyłoniono Wykonawcę: ALMIRA Pł Sp. z o.o., ul. Królewiecka 28/3, 09-400 Płock.

 

Płock, 20.11.2017r.

Zapytanie o cenę

dotyczące wynajęcia w Płocku sali szkoleniowej na przeprowadzenie kursu Profesjonalne sprzątanie dla jednej grupy (10 osób) uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

 

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. Zamawiający:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, mail: rekrutacje@setdoradztwo.pl.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie w Płocku sali szkoleniowej na przeprowadzenie kursu Profesjonalne sprzątanie dla jednej grupy (10 osób) uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” w wymiarze 40 godzin, w planowanym terminie: druga połowa grudnia 2017r.

Liczba spotkań w ramach kursu: 7.

Kurs Profesjonalne sprzątanie będzie prowadzony w dni powszednie, 6-7 godzin dziennie, w godzinach między 8.00, a 20.00, w określonych terminach – zgodnie z harmonogramem zajęć, który zostanie przedstawiony do wglądu w siedzibie Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie deklaruje swobodny dostęp do wynajmowanej sali we wskazanych w zapytaniu godzinach.

Potwierdzenie terminu rozpoczęcia kursu nastąpi na 5 dni przed planowaną realizacją usługi.

Kryteria, jakie musi spełniać sala:

a) Pomieszczenia powinny mieć powierzchnię minimum 20m2 i być przystosowane do prowadzenia w/w usługi z możliwością praktycznych prezentacji środków utrzymania porządku jak i wyposażenia technicznego, wyposażone w ławki, krzesła, flipchart, rzutnik multimedialny

b) Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania pomieszczeń, w których będzie prowadzona usługa. Pomieszczenia muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone spotkania.

c) Wykonawca, w ramach opłat za najem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku.

d) Wykonawca zapewnia oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem.

e) Pomieszczenia powinny znajdować się w budynkach zlokalizowanych w miejscach łatwo dostępnych dla osób dojeżdżających środkami komunikacji publicznej.

f) Pomieszczenia powinny być dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Kod CPV: 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 1. Termin wykonania zamówienia:

Zajęcia odbywać się będą w terminie: druga połowa grudnia 2017r. (przewidywany termin między 18 grudnia, a 29 grudnia 2017r.)

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony zgodnie z potrzebami grupy.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za jedną godzinę wynajęcia sali    – 100 %

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 • 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • 2) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • 3) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • 4) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • 5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Warunki udziału

Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Wykonawca podpisując ofertę, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, 

lub wysłać mailem na adres: rekrutacje@setdoradztwo.pl

do dnia 30.11.2017 roku do godziny 14.00.

Oferta powinna być opisana w następujący sposób: „Oferta składana w odpowiedzi na zapytanie dotyczące wynajęcia sali szkoleniowej na przeprowadzenie kursu Profesjonalne sprzątanie dla jednej grupy (10 osób) uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”.

 1. Osoba do kontaktów: Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35
 2. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
 • Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do dwóch dni od dnia zakończenia terminu składania ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Jeżeli firma, której oferta została wybrana zrezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 • Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.
 1. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 –  Formularz oferty – załącznik nr 1 – RR sala Kurs Profesjonalne sprzątanie