Płock, 19.01.2018r.

Informacja o wyborze Wykonawcy: w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wynajmu sali komputerowej w Płocku na przeprowadzenie kursu przygotowawczego do certyfikatu ECDL E-Obywatel dla jednej grupy (12 osób) uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” wyłoniono Wykonawcę: ALMIRA Pł Sp. z o.o., ul. Królewiecka 28/3, 09-400 Płock.

 

Płock, 11.01.2018r.

Zapytanie o cenę

dotyczące wynajmu sali komputerowej na przeprowadzenie w Płocku kursu przygotowawczego do certyfikatu ECDL E-Obywatel dla jednej grupy (12 osób) uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

 

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. Zamawiający:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, mail: rekrutacje@setdoradztwo.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie sali komputerowej na przeprowadzenie w Płocku kursu przygotowawczego do certyfikatu ECDL E-Obywatel dla jednej grupy (12 osób) uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” zgodnie z poniższą tabelą:

 

L.p. Nazwa kursu Wymagane oprogramowanie Planowany termin kursu*)
1. Kurs przygotowawczy do certyfikatu ECDL E-Obywatel MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, system operacyjny Windows 7 lub Windows XP 22.01.2018r od godz.  12.00 do 18.00

23.01.2018 od godz.  12.00 do 18.00

24.01.2018 od godz.  08.00 do 14.00

26.01.2018 od godz.  12.00 do 18.00

29.01.2018 od godz.  08.00 do 14.00

30.01.2018 od godz.  08.00 do 14.00

31.01.2018 od godz.  14.00 do 16.00

RAZEM: 38 godzin

 Wymagania jakie powinna spełniać sala:

 a) Sala komputerowa powinna być klimatyzowana i powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie

b) Łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).

c) Odpowiednią dla konkretnego kursu ilość stanowisk komputerowych oraz stanowisko komputerowe dla wykładowcy.

d) Komputery muszą zawierać niezbędne oprogramowania – zgodnie z powyższą tabelą oraz dostęp do internetu, itp.

e) Rzutnik i ekran lub przynajmniej jedna biała lub bardzo jasna pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika.

f) Tablicę typu flipchart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki) i ekran do prezentacji multimedialnych;

g) Wykonawca zapewnia oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem.

h) Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania pomieszczeń, w których będzie prowadzona usługa. Pomieszczenia muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone spotkania.

i) Wykonawca, w ramach opłat za najem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku.

j) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji usługi, w celu prawidłowej realizacji projektu, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy.

k) Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i/lub popołudniowych według harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

l) Pomieszczenia powinny znajdować się w budynkach zlokalizowanych w miejscach łatwo dostępnych dla osób dojeżdżających na w/w usługę środkami komunikacji publicznej.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

Zajęcia odbywać się będą w terminie: od 22.01.2018 do 31.01.2018 (oprócz 25.01.2018), w godzinach podanych w Opisie przedmiotu zamówienia

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za jedną godzinę wynajęcia sali komputerowej   – 100 %

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

2) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.

3) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

4) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 1. Warunki udziału

 

Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca podpisując ofertę, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, 

lub wysłać mailem na adres: rekrutacje@setdoradztwo.pl

do dnia 18.01.2018 roku do godziny 14.00.

Oferta powinna być opisana w następujący sposób: „Oferta składana w odpowiedzi na zapytanie dotyczące wynajmu sali komputerowej na przeprowadzenie w Płocku kursu przygotowawczego do certyfikatu ECDL E-Obywatel dla jednej grupy (12 osób) uczestników projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”

 1. Osoba do kontaktów: Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35
 2. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
 • Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do dwóch dni od dnia zakończenia terminu składania ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Jeżeli firma, której oferta została wybrana zrezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 • Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

 

 1. Wykaz załączników:
 2. Formularz oferty: załącznik nr 1 – RR sala komputerowa