loga

Płock, 02.05.2016

Projekt „Droga na rynek pracy” realizowany jest w ramach Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizatorem projektu jest Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej z siedzibą w Płocku, ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku  ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock.

Projekt realizowany jest w terminie: 01.05.2016 – 31.08.2017  i zasięgiem obejmie uczestników z województwa mazowieckiego, powiatów: płocki, ciechanowski, płoński, mławski, żuromiński, gostyniński, sierpecki. m. Płock.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 os. w wieku 18-29 lat (również niepełnosprawnych) należących do grupy NEET, mieszkających w podregionie ciechanowsko-płockim, niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nieszkolących się, w tym 83os. biernych zawodowo i 17os. bezrobotnych, poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych.

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego. Wynikiem indywidualnego planu działania będzie wybór ścieżki wsparcia dla uczestnika, dopasowanej do jego potrzeb i możliwości. Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z jednej lub więcej form wsparcia określonych w projekcie. Będzie mógł zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach zawodowych a także zdobyć kompetencje komputerowe lub językowe.
Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem psychologa oraz wezmą udział w warsztatach kompetencji społecznych, zaplanowano również pomoc pośrednika pracy w poszukiwaniu pracy i udział w warsztatach poszukiwania pracy.
Wybrani uczestnicy będą mogli zdobyć nowe doświadczenia zawodowe i umiejętności praktyczne dzięki udziałowi w stażach.

Ogólna wartość projektu to: 1 380 561,09 PLN w tym wkład EFS w wysokości: 1 311 533,03 PLN.