zestawienie logotypow EU-01

Płock, dnia 12.12.2016r

Zapytanie o cenę

dotyczące wynajmu sali komputerowej na przeprowadzenie w Płocku kursów komputerowych:
„E-Citizen”, „MS Excel dla zaawansowanych”, „MS Project”
organizowanych dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 1. Zamawiający:

Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail:
sekretariat@setdoradztwo.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali komputerowej w Płocku na przeprowadzenie kursów komputerowych dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy” zgodnie z poniższą tabelą:

L.p. Nazwa kursu Wymagane oprogramowanie Planowany termin kursu*) Planowane dni
i godziny zajęć*)
Ilość uczestników
1. MS Excel dla zaawansowanych MS Office tj. Word, Excel, PowerPoint, Access, system operacyjny Windows 7 lub Windows XP 16-20.01.2017r 5 dni roboczych / 40 godzin 8 osób
2. E-Citizen MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, system operacyjny Windows 7 lub Windows XP 20-23.02.2017r 4 dni robocze /
34 godziny
14 osób
3. MS Project Microsoft Project, MS Office tj. Word, Excel, PowerPoint, Access, system operacyjny Windows 7 lub Windows XP, 15-17.03.2017r 3 dni robocze /
24 godziny
8 osób

*) Dokładny termin i planowane dni zajęć zostaną przedstawione na tydzień przed realizacją usługi

 1. Wymagania jakie powinna spełniać sala:
 1. Sala komputerowa powinna być klimatyzowana i powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie.
 2. Łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).
 3. Odpowiednią dla konkretnego kursu ilość stanowisk komputerowych oraz stanowisko komputerowe dla wykładowcy.
 4. Komputery muszą zawierać niezbędne oprogramowania – zgodnie z powyższą tabelą oraz dostęp do internetu, itp.
 5. Rzutnik i ekran lub przynajmniej jedna biała lub bardzo jasna pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika.
 6. Tablicę typu flipchart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki) i ekran do prezentacji multimedialnych;
 7. Wykonawca zapewnia oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem.
 8. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania pomieszczeń,
  w których będzie prowadzona usługa. Pomieszczenia muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone spotkania.
 9. Wykonawca, w ramach opłat za najem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenia w czystości i porządku.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji usługi, w celu prawidłowej realizacji projektu, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy.
 11. Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i/lub popołudniowych według harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.
 12. Pomieszczenia powinny znajdować się w budynkach zlokalizowanym w miejscach łatwo dostępnych dla osób dojeżdżających na w/w usługę środkami komunikacji publicznej.

Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
o cenę.

 1. Termin wykonania zamówienia

Zajęcia odbywać się będą w terminach podanych w powyższej tabeli.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za jedną godzinę wynajmu sali komputerowej    – 100 % (100 pkt).

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zamówienie:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres: Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 23.12.2016 roku do godziny 12.00.

Oferta winna być opisana w następujący sposób: „Oferta składana w odpowiedzi na Zapytanie o cenę dotyczące wynajmu sali komputerowej na przeprowadzenie w Płocku kursów komputerowych:
„E-Citizen”, „MS Excel dla zaawansowanych”, „MS Project” dla
Uczestników projektu „Droga na rynek pracy”.

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty znajduje się pod linkiem: zalacznik-sala-komputerowa-2017