zestawienie logotypow EU-01

Płock, dnia 13.09.2016r.

                                                                                  

Zapytanie o cenę

dotyczące przeprowadzenia w Płocku kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:
  Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
  Małachowskiego 6, 09-400 Płock, tel. 24 262 03 35, mail.
  sekretariat@setdoradztwo.pl
 2. Przedmiot zamówienia wraz z opisem

Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”  przez  trenera w Płocku w terminie: od drugiej połowy września do końca listopada 2016r.  (120  godzin –  1 grupa 10 osób).

Zajęcia odbywać będą się 3 godziny dziennie w dni powszednie.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. ukończyli studia wyższe ; filologia angielska lub pokrewne
 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
  obowiązek posiadania takich uprawnień
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu
  zamówienia.
 4. preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
o cenę.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Zajęcia odbywać się będą w terminie od drugiej połowy września do końca listopada 2016r. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za 1 godzinę zajęć języka angielskiego – 100 % (100 pkt)

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
  W odpowiedzi na zamówienie:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock    tel. 24 262 03 35,
lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 20.09.2016 roku do godziny 12.00

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty znajduje się pod linkiem zalacznik-trener-j-angielski-gr-1