loga

   Płock, dnia 07.07.2016r.

                                                                               Zapytanie o cenę
dotyczące przeprowadzenia w Płocku  kursu „Zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych”
  dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 1. Zamawiający:
  Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa . Centrum Pomocy Psychologicznej
  Małachowskiego 6 09-400 Płock tel. 24 262 03 35, mail
  sekretariat@setdoradztwo.pl

  1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem
   Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych”  dla uczestników projektu „Droga na rynek pracy”  przez  podwykonawcę w Płocku w terminie  19.07.2016 – 05.08.2016r. ( 90 godzin dydaktycznych  –teoria i praktyka-  1 grupa 10 osób).
   Zajęcia odbywać będą się 6-8 godzin dziennie w dni powszednie. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   a)  ukończyli studia wyższe m.in: architektura krajobrazu lub pokrewne
   b)  posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
   obowiązek posiadania takich uprawnień
   c)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu
   zamówienia.
   d)  preferowane dodatkowe uprawnienia lub licencje.

   Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania
   o cenę
 2. Termin wykonania zamówienia
  Zajęcia odbywać się będą w terminie 19.07.2016 – 05.08.2016r
  Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.
 3. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: Cena brutto za przeprowadzenie całego kursu (90 godzin)    – 100 % (100 pkt)

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
  W odpowiedzi na zamówienie:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę.
 • Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej na adres:
 Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa . Centrum Pomocy Psychologicznej
ul. Małachowskiego 6 09-400 Płock    tel. 24 262 03 35,
lub wysłać mailem na adres: sekretariat@setdoradztwo.pl do dnia 15.07.2016 roku do godziny 12.00

 1. Osoba do kontaktów:

Sztomberska-Ejdys Teresa, tel. 24 262 03 35

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty – załącznik – znajduje się pod linkiem

zalacznik-podwykonawca-tereny-zielone